SİRKÜLER

arrow&v
Rapor
2021-163 2021 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi ve 2021 Yılı İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk.
2021-162 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’e İndirilmiştir.
2021-161 7341 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatı ve Diğer Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler.
2021-160 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine Yönelik TCMB Genelgesinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2021-160 EK İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine Yönelik TCMB Genelgesinde Değişiklikler Yapılmıştır.
2021-159 “7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” İle Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler.
2021-158 Sayılı Sirkülerimiz, 532 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği İle Defter Beyan Sistemi Uygulaması ile İlgili Değişiklikler Yapılmıştır
2021-157 2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk.
2021-156 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna ilişkin Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklikleri (Yetkili Müesseseler İle İlgili) Yapılmıştır
2021-155 Teknokentler ve Ar-Ge Merkezlerin de Çalışan Personelin Teşvik Uygulamasında Bölge Dışında Geçirebilecekleri Çalışma Süresi Oranı 31122022 Tarihine Kadar %50 olarak Belirlenmiştir.
2021-154 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Gerçek Faydalanıcı Bilgisi İle İlgili Değişiklik Yapılmıştır.
2021-153 252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 315 Seri Nolu Tebliğiyle Yapılan Değişiklikler.
2021-152 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2021 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ LİSTESİ.
2021-151 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kâr Paylarına Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2021-150 Yenileme Merkezleri ve Yetkili Satıcılar Tarafından Yenilenmiş Ürün Garantili kullanılmış Cep Telefonu Teslimlerinde KDV Oranı %1’e İndirilmiştir.
2021-149 SGK’nca, Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır.
2021-148 5 Puanlık Prim Teşvikinde İşveren Bazlı Borç Sorgusu Başlangıç Dönemi 2022 Ocak Ayı Olarak Değiştirilmiştir.
2021-147 Yangın ve Selden Etkilenen Bölgelerde SGK'na Verilmesi Gereken Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına ilişkin SGK Yazısı Hk.
2021-146 7326 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İçin Öngörülen Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Yeni GİB Duyurusu Hk.
2021-145 2 Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlara İlişkin Stopaj Oranı Değişikliği.
2021-144 7326 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İçin Öngörülen Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu Hk.
2021-144 EK 7326 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İçin Öngörülen Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu (İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi) Hk.
2021-143 Akaryakıt ve LPG Piyasası İle Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Esaslar Hakkında VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-142 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2022 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk.
2021-141 7326 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İçin Öngörülen Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.
2021-140 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (37 Seri No.lu) Hk.
2021-139 GİB Tarafından Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü Hazırlanmıştır.
2021-138 Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.
2021-137 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Motorlu Taşıtlarda ÖTV Matrah Dilimleri Değiştirilmiştir.
2021-136 e-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hakkında GİB Duyurusu.
2021-135 Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.
2021-134 Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alım-Satımlarına İlişkin Formların (Form BA ve Form BS’nin) Doldurulması ve Verilmesine İlişkin GİB Duyurusu.
2021-133 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kâr Paylarına Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2021-132 1.8.2021- 30.9.2021 Döneminde ve Bu Dönemlere İlişkin Olarak Yapılacak Kira Ödemelerine Uygulanacak Stopaj Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir.
2021-131 Bazı Teslim Ve Hizmetlere Uygulanacak İndirimli KDV Oranının (%8) ve Geceleme Hizmetlerinde İndirimli KDV Oranı (%1) 30.9.2021 Tarihinde Kadar Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2021-130 Cins Tashihi Harcının Tahsiline İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-129 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk.
2021-128 7334 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır.
2021-127 7333 Sayılı Kanunla Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler.
2021-126 7326 Sayılı Kanunun 10/13. Maddesi Kapsamında Hazine Taşınmazları İle İlgili Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-125 Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi Uygulamasının Usul ve Esaslarına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-124 Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı GİB Duyurusu.
2021-123 2021/Haziran Ayı MUHSGK'nın "Sigorta Bildirimleri" Beyanname Verilme Süresi 30 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hk.
2021-122 GİB Tarafından 7326 Sayılı Kanuna İlişkin Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü Hazırlanmıştır.
2021-121 Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranlarının %0 Olarak Uygulama Süresi 31.5.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
2021-120 Sigorta Sayısı 50’den Az Olan İşyerlerinde İlave İstihdam Edilecek Personel İçin Kredi Faiz ve Katkı Payı Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.
2021-119 GİB Tarafından 7326 Sayılı Kanuna İlişkin İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü Hazırlanmıştır.
2021-118 GİB Tarafından 7326 Sayılı Kanuna İlişkin Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Hazırlanmıştır.
2021-117 Tüzel Kişiliklerin ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Gerçek Faydalanıcılarının Belirlenmesine ve Bildirilmesine İlişkin Zorunluluk Getiren VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-116 Mücbir Sebep Hali Sona Eren Mükellefler/Meslek Mensuplarına İlişkin SGK Genel Yazısı Hk.
2021-115 GİB Tarafından 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Hazırlanmıştır.
2021-114 2021-Haziran Ayına İlişkin Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri "Form Ba-Bs" Bildirimleri İle e-Beratlarını Oluşturulma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
2021-113 2021 Yılında Uygulanacak Yurt Dışı Gündelik Tutarları İle (1.7.2021-31.12.2021 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2021-112 2021 Yılında Uygulanacak Yurt İçi Gündelik Tutarları İle (1.7.2021-31.12.2021 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2021-111 1 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları.
2021-110 GİB Tarafından 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Yapılandırma Kanunu Rehberi Hazırlanmıştır.
2021-109 İşsizlik Kanununun Geçici 27. ve Geçici 28. Maddelerine Göre Sağlanan Prim Desteklerinin (İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Desteklerinin) Hangi Hallerde Geri Alınacağına Dair SGK Genel Yazısı Hk.
2021-108 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yapılan Değişiklikler.
2021-108 EK Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yapılan Değişiklikler.
2021-107 Mali Tatil Uygulaması Hk.
2021 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN MALİ MEVZUAT SİRKÜLER LİSTESİ.
2021-106 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Süreler 6 Ay Uzatılmıştır.
2021-105 Mücbir Sebep Hali Sona Eren Mükelleflere-Meslek Mensuplarına İlişkin V.U.K. Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-104 7327 Sayılı “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”Yayımlanmıştır.
2021-103 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan Sağlanan Kredilerde KKDF Kesintisi Oranı %0 Olarak Tespit Edilmiştir.
DS 2021-102 Sayılı Sirkülerimiz Meslek Adı ve Kodu Değişikliklerinde İdari Para Cezası Uygulamasına İlişkin SGK Genel Yazısı Hk.
2021-101 Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı 31.7.2021 Tarihinde Kadar %1 Olarak Uygulanacaktır.
2021-100 Sayılı Sirkülerimiz 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır.
2021-99 Bazı Yatırımlar İçin Hazine Taşınmazlarına Doğrudan Kullanma İzni Verilebilmesine veya İrtifak Hakkı Tesis Edilebilmesine İlişin Milli Emlak Vergisi Genel Tebliği Değişikliği Yayımlanmıştır.
2021-98 e-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri ile İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru
2021-97 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanuna Dair 1 Seri No.lu Tebliğ Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır
2021-96 Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Yatırımcılar ve İşletmelerin Kamu Arazisi Tahsisleri İle İlgili Olarak Yapmaları Gereken Bazı Ödemelerin Ertelenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-95 7326 Kanun İle Yapılandırılan SGK Alacaklarına İlişkin 2021/ 20 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlanmıştır..
2021-94 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Hakkında TÜRMOB Açıklamaları.
2021-93 “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ” Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
2021-92 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri A Sıra No:13 Sayılı Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır.
2021-91 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 36 Seri No.lu Tebliğle Yapılan Değişikler Hk.
2021-90 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
2021-89 Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranlarının %0 Olarak Uygulama Süresi 31.7.2021 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Uzatılmıştır.
2021-88 Bazı Teslim Ve Hizmetlere Uygulanacak İndirimli KDV Oranının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2021-87 1/6/2021- 31/7/2021 Döneminde ve Bu Dönemlere İlişkin Olarak Yapılacak Kira Ödemelerine Uygulanacak Stopaj Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir.
2021-86 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kâr Paylarına Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2021-85 Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir.
2021-84 Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir.
2021-83 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.
2021-82 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.
2021-81 e- Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk.
2021-80 7319 Sayılı Kanunla Yapılan ve Vergi Mükelleflerini İlgilendiren Değişiklikler.
2021-79 2021 ve 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Oranlarına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır.
2021-78 Borsa İstanbul’da İlk Defa İşlem Görmek Üzere En Az %20 Oranında Halka Arz Edilen Kurumlarda Vergi Oranının 2 Puan İndirimli Uygulanmasının Usul ve Esasları Açıklanmıştır.
2021-77 Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri/ Ortaklık Payları İle İlgili Olarak Kâr Dağıtımı Yapılmış Sayılma ve Stopaj Yükümlülüğünün Usul ve Esasları Açıklanmıştır.
2021-76 Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasının Usul ve Esasları Açıklanmıştır.
2021-75 “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2021-75 EK “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2021-74 Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Hibe Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.
2021-73 Ocak-Mart 2021 Dönemine İlişkin Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatılmıştır
2021-72 Evlerde Üretilen Malların İnternet Satışında Esnaf Muaflığı ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracında İstisna Uygulamalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-71 İbraz Süresinin Son Günü 30.4.2021 - 31.5.2021 Olan Çeklere İlişkin Geçici Madde Düzenlemesine Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-70 7318 Sayılı 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler
2021-70 EK 7318 Sayılı 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler
2021-69 Sayılı Sirkülerimiz Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı 30.6.2021 Tarihinde Kadar %1 Olarak Uygulanacaktır.
2021-68 Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Covid-19 Nedeniyle Verilecek Hibe Desteğinin Süresi 1 Ay Uzatılmıştır.
2021-67 İş veya Hizmet Sözleşmelerinin Feshedilemeyeceğine ve Ücretsiz İzin Kullandırılabilmesine İlişkin Süreler 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
2021-66 e- Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk.
2021-65 2021/Mart Ayına İlişkin Beyanname ve Bildirim Verme/Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
2021-64 31.01.2021 Tarihine Kadar Kısa Çalışma Başvurusunda Bulunmuş Olan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
2021-63 Sayılı Sirkülerimiz 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler.
2021-62 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ
2021-61 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2021 OCAK-ŞUBAT-MART MALİ MEVZUAT SİRKÜLER LİSTESİ
2021-60 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kâr Paylarına Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2021-59 Akaryakıt Satışı Yapan Mükelleflerin Akaryakıt Pompalarının Bağlanacağı Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Usul ve Esaslar
2021-58 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk
2021-57 Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hk.
2021-56 Covid-19 Nedeniyle Faaliyetleri Durdurulduğu İçin Mücbir Sebep Halinde Kabul Edilen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hk. GİB Duyurusu.
2021-55 İş veya Hizmet Sözleşmelerinin Feshedilemeyeceğine ve Ücretsiz İzin Kullandırılabilmesine İlişkin Süreler İki Ay Daha Uzatılmıştır.
2021-54 Sayılı Sirkülerimiz 2020 Yılına İlişkin Ücret Gelirlerinin Beyanı Hk.
2021-53 Gelir Vergisi Mükelleflerince 2020 Yılı Gelirlerinin Beyanı ve Beyan Edilmeyecek Gelirler Hk.
2021-52 Beş Puanlık SGK Prim Teşvikine Bazı İllerde İlave Puan Uygulanması İle İlgili Süre Uzatımı Yapılmıştır.
2021-51 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
2021-50 Ülke Bazlı Raporların GİB Sistemi Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatımı İle Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Hakkında Sirküler Yayımlanmıştır.
2021-49 31.01.2021 Tarihine Kadar Kısa Çalışma Başvurusunda Bulunmuş Olan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 31 Mart 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
2021-48 Yiyecek ve İçecek Hizmet Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Covid-19 Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-47 35 Seri No.lu K.D.V. Genel Tebliği İle K.D.V. Genel Uygulama Tebliğinde (K.D.V. Tevkifatı Oranlarında ve Kapsamında) Değişiklikler Yapılmıştır.
2021-46 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (e-Belge Uygulamalarında) 526 Sıra No.lu Tebliğ İle Yapılan Değişiklikler.
2021-45 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları Hk.
2021-44 Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3. Maddesi Kapsamında %85 Oranındaki İhracat Şartı 2020 Yılı için %80 Olarak Uygulanacaktır.
2021-43 Yiyecek ve İçecek Hizmet Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Covid-19 Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.
2021-42 Ocak-Şubat-Mart Dönemlerine İlişkin e-Defter Dosyaları ile Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Sistemine Yüklenme Süresi Tekrar Uzatılmıştır.
2021-41 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 34 Seri No.lu Tebliğle Yapılan Değişikler Hk.
2021-40 Bankalarca Süresi İçerisinde Vergi İdarelerine ihbar Edilmeyen Açık Hesapların Bildirimine 7263 Sayılı Kanunla Ek Süre Verilmiştir.
2021-39 7263 Sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu ve Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanununda Yapılan Değişiklikler.
2021-38 7263 Sayılı Kanunla Teknokentler ve Ar-Ge Merkezlerine İlişkin Olarak Yapılan Değişiklikler.
2021-37 Yabancı Kaynakları Öz Kaynaklarını Aşan İşletmelerde Aşan Kısma İlişkin Finansman Giderlerinin %10'u Gider Kabul Edilmeyecektir.
2021-36 Sayılı Sirkülerimiz Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Ödemlerden Yapılacak Stopaj Oranı Artırılmıştır.
2021-35 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Motorlu Taşıtlarda ÖTV Oranı Artırılmıştır.
2021-34 e-Defter Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Uygulamasında Sık Sorulan Sorulara İlişkin GİB Duyurusu
2021-33 Türkiye'de Yerleşik Kişilerin Turizm Belgeli Konaklama Tesislerinde Akdedeceği Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Döviz Cinsinden / Dövize Endeksli Olarak Yapılabilecektir.
2021-32 2021 Yılında Yurt Dışı ve K.K.K.C' ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.
2021-31 Özel İletişim Vergisi Oranları Artırılmıştır.
2021-30 Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Taşınmaz Maliklerine Yapılacak Konutlara İlişkin İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı %1'e İndirilmiştir
2021-29 Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alım-Satımlarına İlişkin Formların (Form BA ve Form BS'nin) Doldurulması ve Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır.
2021-28 Covid-19 Nedeniyle Faaliyetleri Durdurulan İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerdeki Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali Açıklanmıştır.
2021-27 e-Defter Beratların Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyurusu.
2021-26 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-25 Sirkülerimiz Ocak/2019-Nisan/2020 Döneminde İlave İstihdam Edileceklere/Bunlardan Ücretsiz İzne Ayrılacaklara Verilecek SGK Prim Desteği Tutarları Artırılmıştır.
2021-24 Hizmet Sözleşmesi 1/1/2019-17/4/2020 Tarihleri Arasında Sona Erenlere Verilecek SGK Prim Desteğinin Tutarı Artırılmıştır
2021-23 Ücretsiz İzne Ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanamayan İşçiler ile İş Sözleşmesi Feshedilenlere Yapılacak Ödemenin Tutarı Artırılmıştır.
2021-22 2021 Yılında Uygulanacak Yurt Dışı Gündelik Tutarları İle (1/1/2021-30/6/2021 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2021-21 2021 Yılında Uygulanacak Yurt İçi Gündelik Tutarları İle (1.1.2021-30.6.2021 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2021-20 Ocak-Şubat-Mart Dönemlerine İlişkin e-Defter Dosyaları ile Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.
2021-19 e-Defter Dosyaları ile Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında GİB Duyurusu.
2021-18 Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları.
2021-17 7262 Sayili Kanunla Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler.
2021-16 Vadeli Çek Uygulamasının Süresi Uzatılmıştır.
2021-15 2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katilim Payı (GEKAP) Tutarları Yeniden Belirlenmiştir
2021-14 6102 Sayılı Yeni TTK na Göre Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Faiz Oranı.
2021-13 2021 Yılında Uygulanacak Değerli Kâğıt Bedellerine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-12 2021 Yılı Emlak Vergisine Esas Vergi Değerleri İle Değerli Konut Vergisine Esas Sınır ve Tarife Yeniden Belirlenmiştir.
2021-11 2021 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Uygulanacak Özel İletişim Vergisi Tutarı Hk.
2021-10 2021 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-09 2021 Yılında Uygulanacak Harç Miktarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-08 2021 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-07 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-06 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır
2021-05 Veraset ve İntikal Vergisi’nde İstisna Tutarları ve Vergi Tarifesi İle İlgili Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.
2021-04 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan ve 2021 Yılında Geçerli Olacak Bazı Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2021-03 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan ve 2021 Yılında Geçerli Olacak Bazı Maktu Had ve Tutarlar Hk.
2021-02 2021 Yılında Uygulanacak SSK Prim Kesintisine Esas Alt ve Üst Sınırlar Hk.
2021-01 01.2021-31.12.2021 Döneminde Uygulanacak Asgari Ücretler Hk.
2020 EKİM-KASIM-ARALIK MALİ MEVZUAT SİRKÜLER LİSTESİ
2020-190 Engellilerin Araç Alımında-İthalatında ÖTV İstisnası Uygulamasına Baz Tutar Artırılmıştır.
2020-189 İş veya Hizmet Sözleşmelerinin Feshedilemeyeceğine ve Ücretsiz İzin Kullandırılabilmesine İlişkin Süreler İki Ay Daha Uzatılmıştır.
2020-189 EK İş veya Hizmet Sözleşmelerinin Feshedilemeyeceğine ve Ücretsiz İzin Kullandırılabilmesine İlişkin Süreler İki Ay Daha Uzatılmıştır.
2020-188 7256 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır.
2020-188 EK 7256 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır.
2020-187 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2020-186 Türk Ticaret Kanunu’na göre Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.
2020-185 Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Covid-19 Nedeniyle Verilecek Hibe Desteğinin Usul ve Esaslarını Belirleyen Tebliğ Yayımlanmıştır.
2020-184 Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Güncellenmiştir.
2020-183 7256 Kanun İle Yapılandırılan SGK Alacaklarına İlişkin 2020/45 Sayılı SGK Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2020-183 EK 7256 Kanun İle Yapılandırılan SGK Alacaklarına İlişkin 2020/45 Sayılı SGK Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır.
2020-182 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Turizm Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Kira, İrtifak Hakkı, Kullanım İzni vb. Gelirlerin Tahsili Bir Yıl Ertelenmesi Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlenmiştir.
2020-181 Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Covid-19 Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.
2020-181 EK Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Covid-19 Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.
2020-180 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kar Paylarına Uygulanacak Stopaj Oranlarının Vade Yapılarına Bağlı Olarak Yeniden Belirlenmesi Hk.
2020-180 EK Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kar Paylarına Uygulanacak Stopaj Oranlarının Vade Yapılarına Bağlı Olarak Yeniden Belirlenmesi Hk.
2020-179 Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranları 31/5/2021 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Sıfırlanmıştır.
2020-179 EK Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranları 31/5/2021 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Sıfırlanmıştır.
2020-178 1/1/2021- 31/5/2021 Döneminde ve Bu Dönemlere İlişkin Olarak Yapılacak Kira Ödemelerine Uygulanacak Stopaj Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir.
2020-178 EK 1/1/2021- 31/5/2021 Döneminde ve Bu Dönemlere İlişkin Olarak Yapılacak Kira Ödemelerine Uygulanacak Stopaj Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir.
2020-177 Sayılı Sirkülerimiz Bazı Teslim Ve Hizmetlere Uygulanacak İndirimli KDV Oranının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2020-177 EK Sayılı Sirkülerimiz Bazı Teslim Ve Hizmetlere Uygulanacak İndirimli KDV Oranının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2020-176 Sayılı Sirkülerimiz 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Kısa Çalışma Başvurusunda Bulunmuş Olan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 28 Şubat 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
2020-176 EK Sayılı Sirkülerimiz 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Kısa Çalışma Başvurusunda Bulunmuş Olan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 28 Şubat 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
2020-175 1 Ocak 2021 Tarihinden Sonraki Dönemlere İlişkin Kısa Çalışma Talebinde Bulunacak İş Yerleri İçin Başvuru Süresi 31 Ocak 2021 Olarak Uygulanacaktır.
2020-175 EK 1 Ocak 2021 Tarihinden Sonraki Dönemlere İlişkin Kısa Çalışma Talebinde Bulunacak İş Yerleri İçin Başvuru Süresi 31 Ocak 2021 Olarak Uygulanacaktır
2020-174 1 Ocak 2021 Tarihi İtibariyle e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu.
2020-173 Ülke Bazlı Raporların GİB Sistemi Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatımı Yapılmıştır.