top of page

SİRKÜLER

Rapor
2023-153 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Motorlu Taşıtlarda ÖTV Matrah Dilimleri Değiştirilmiştir.
2023-152 Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir.
2023-151 Tecil Faizi Oranında Değişiklik Yapılması Hk.
2023-150 Gecikme Zammı Oranında Değişiklik Yapılması Hk.
2023-149 Kredi Bakiyesi 50 Milyon TL Üzeri Olan Şirketlere Getirilen TCMB ‘na Özet Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğü İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2023-148 Sayılı Sirkülerimiz, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7464 sayılı Kanun Yayımlanmıştır.
2023-147 Sayılı Sirkülerimiz, Alacak ve Borç Senetleri Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Değişmiştir.
2023-146 Sayılı Sirkülerimiz, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Tebliğinde (Geçici 1. Maddenin Uygulama Süresinde) Değişiklik Yapılmıştır.
2023-145 Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır.
2023-144 Sayılı Sirküler Eki Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı.
2023-144 Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına İlişkin Vergi usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.
2023-143 2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk.
2023-142 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İptal Talebinin Reddine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlanmıştır..
28.09.2023 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI.
2023-141 Akaryakıt ve LPG Piyasası ile Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Esaslar Hakkında VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmışır.
2023-140 Dijital Vergi Dairesi Uygulamasının Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin 552 Sıra Nolu V.U.K Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2023 – 139 Sayılı Sirkülerimiz, Elektrikli Araçlara Verilecek Şarj Hizmetlerine İlişkin Bilgiler İle Düzenlenecek Faturada Yer Alan Bilgilerin Elektronik Ortamda Alınmasına ve Fatura Düzenleme Sürecine İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2023-138 Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgelere İlişkin 509 Sıra Nolu V.U.K Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 550 Sıra Nolu Tebliğ Yayınlanmıştır
2023-137 Akaryakıt Satışı Yapan Mükelleflerin Akaryakıt Pompalarının Bağlanacağı Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Usul ve Esaslar.
2023-136 Sayılı Sirkülerimiz, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1) Yayımlanmıştır.
2023- TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL SİRKÜ LİSTESİ
2023-135 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Değişmiştir.
2023-134 Sayılı Sirkülerimiz, TL Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2023-133 KDV Genel Uygulama Tebliğinde 47 Seri Nolu Tebliğ İle Yapılan Değişiklikler.
2023-132 TL Kredi Kullanımı İle İlgili Kısıtlamaya İlişkin Yeni BDDK Kararı.
2023-131 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Değişmiştir.
2023-130 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2024 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk.
2023-129 Sayılı Sirkülerimiz, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresi Uzatılmıştır.
2023-128 TL Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2023-127 7440 Kanun İle Yapılan Mücbir Sebep Hali Düzenlemesine İlişkin 4 Seri Nolu 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2023-126 COVİD-19 Salgını Sırasında Kesilen ve Ödenen Cezaların İadesine Yönelik Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2023-125 Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.
2023-124 Sayılı Sirkülerimiz, Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır.
2023-123 Sayılı Sirkülerimiz, TL Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası 30/6/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralar İtibariyle de Uygulanabilecektir.
2023-122 7456 Sayılı Kanunla Getirilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2023-121 Deprem Bölgesindeki Bazı İl ve İlçelerde Mücbir Sebep Hali Süresi Uzatılmıştır.
2023-120 2023 Yılında Uygulanacak Yurt Dışı Gündelik Tutarları İle (172023-31122023 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2023-119 2023 Yılında Uygulanacak Yurt İçi Gündelik Tutarları İle (172023-31122023 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2023-118 2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk
2023-117 Sayılı Sirkülerimiz, Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Vergi Düzenlemeleri İle Mali ve Sosyal Haklarda İyileştirmeler İçeren 7456 Sayılı Kanun İle Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler.
2023-116 Sayılı Sirkülerimiz, 7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Artırılan, Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-115 2023 Temmuz - Aralık Dönemi İçin Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları Yeniden Belirlenmiştir.
2023-114 TL Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2023-113 Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %15 Olarak Belirlenmiştir.
2023-112 Sayılı Sirkülerimiz, Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri/Ortaklık Paylarına İlişkin Olarak Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar Tevkifat Oranları Konusunda Değişiklik Yapılmıştır.
2023-111 Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.
2023-110 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları Değiştirilmiştir.
2023-109 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretinde İlan Kısıtlaması Getirilmiştir.
2023-108 EK 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik.
2023-108 Sayılı Sirkülerimiz, Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Vergi Düzenlemeleri İle Mali ve Sosyal Haklarda İyileştirmeler İçeren Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur.
2023-107 3 Temmuz 2023 Tarihi Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
2023-106 Kredi Bakiyesi 50 Milyon TL Üzeri Olan Şirketlere Getirilen TCMB ‘na Özet Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğü de 2024 Yılı Başına Ertelenmiştir.
2023-105 Döviz Tevdiat Hesaplarına Yapılacak Faiz Ödemelerinde Stopaj Oranı Değiştirilmiştir.
2023-104 Sayılı Sirkülerimiz, İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Bazı Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelirler İçin İndirimli Stopaj Oranı Uygulamasının Süresi Uzatılmıştır.
2023-103 Sayılı Sirkülerimiz, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamı (Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlere İlişkin) İndirimli Stopaj Uygulamasında Süre Uzatılmıştır.
2023-102 Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kâr Paylarına Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılmıştır
2023-101 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Değişmiştir.
2023-100 01.07.2023 - 31.12.2023 Tarihleri Arasında Yılında Uygulanacak SSK Prim Kesintisine Esas Alt ve Üst Sınırlar Hk.
2023-99 01.07.2023 - 31.12.2023 Döneminde Uygulanacak Brüt Asgari Ücretler Hk.
2023-98 “Mali Tatil Uygulaması” Hk..
2023-97 Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki (Deprem Bölgesindeki) Mükellefler İçin GEKAP Beyan Dönemleri 6 Aylık Olarak Belirlenmiştir.
2023-96 Sayılı Sirkülerimiz, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu.
2023-95 EK Deprem nedeniyle yapılacak olan bağış ve yardımlar hk.
2023-95 TOBB Tarafından AFAD ve TOKİ İle Yapılan Protokole İstinaden Yürütülecek Konut Projesi İçin Yapılacak Bağış ve Yardımların İndirimi Hk.
2023-94 e- Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk
2023-93 Sayılı Sirkülerimiz, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun’da Öngörülen Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır.
2023-92 Sayılı Sirkülerimiz, Akaryakıt ve LPG Piyasası ile Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Teminat Verme Süresi Uzatılmıştır.
2023-91 Ocak-Mart 2023 Dönemine İlişkin Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatılmıştır.
2023-90 Sayılı Sirkülerimiz, Ar-Ge Merkezleri ve Teknokentlerde Bölge Dışında (Uzaktan) Çalışma Süresi %100 Uygulanabilecek Bilişim Personelinin Mahiyeti Belirlenmiştir.
2023-89 Sayılı Sirkülerimiz, Olağanüstü Hal Kapsamındaki Yerlerdeki Kişilerce Düzenlenen Çeklerin İbraz Süreleri 9.6.2023 Tarihine Kadar Durdurulmuştur.
2023-88 Sayılı Sirkülerimiz, 26 Nisan 2023 ve 2 Mayıs 2023 günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Bazı Beyannameler İle Bildirimlerin Verilme ve Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
2023-87 Sayılı Sirkülerimiz, Büyükşehirlerde Bir İşyeri Açmaksızın Gezici Olarak veya Pazar Takibi Suretiyle Perakende Emtia Alım-Satımı İle Uğraşanlar Basit Usule Geçebileceklerdir.
2023-86 TL Sayılı Sirkülerimiz, Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası 31.3.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralar İtibariyle de Uygulanabilecektir.
2023-84 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 7108 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yapılan Değişiklikler
2023-85 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2023-83 Sayılı Sirkülerimiz, Ar-Ge Merkezleri ve Teknokentlerde Çalışan Personelin Teşvik Uygulamasında Bölge Dışında Geçirebilecekleri Çalışma Süresi Oranı İle İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.
2023-82 Sayılı Sirkülerimiz, 7440 Kanun İle Yapılandırılan Hazineye Ait Taşınmazlarla İlgili Alacaklara İlişkin 415 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2023-81 Sayılı Sirkülerimiz, 7440 Sayılı Kanunla 2022 Yılındaki Bazı Gelirler ve Matrah Kısımları İçin Getirilen Ek Vergi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-80 Sayılı Sirkülerimiz, Olağanüstü Hal Kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Bazı Tedbirlere Dair 142 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlanmıştır.
2023-79 Kredi Bakiyesi 5 Milyon TL Üzeri Olan Şirketlere Getirilen TCMB ‘na Özet Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğü İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.
2023-78 Sayılı Sirkülerimiz, Türkiye’de Gerçekleştirilen Ar-Ge Faaliyetleri Sonucunda Türkiye ‘de Üretilecek Elektrik Motorlu Araç Yatırımlarına Yönelik Teşvik Düzenlemesi ile İlgili Kurumlar Vergisi Değişiklik Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-77 2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk.
2023-76 EK 7028 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.
2023-76 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yapılacak Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır
2023-75 TL Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2023-74 KDV Genel Uygulama Tebliğinde 46 Seri Nolu Tebliğ İle Yapılan Değişiklikler..docx.pdf
2023-73 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Yayınlanmıştır.
2023-72 Sayılı Sirkülerimiz, 31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri, 31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2023/Şubat Dönemine İlişkin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve Mezkûr Tarihe Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları ”nın Yüklenme Sürelerinin Uzatılması.
2023-71 EK- 2 Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması.
2023-71 EK- 3 Özet Döviz Pozisyon Formu.
2023-71 EK- 1 Sıkça Sorulan Sorular.
2023-71 Kredi Bakiyesi 5 Milyon TL Üzeri Olan Şirketlere, TCMB ‘na Özet Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğü Getirilmiştir
2023-70 2023-Şubat Ayına İlişkin Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.
2023-69 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No5) Yayımlanmıştır.
2023-68 Araç Muayenelerini Süresinde Yaptırmamış Olanlar İçin 7440 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-67 Sayılı Sirkülerimiz, 7440 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2 Seri Nolu Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-66 EK 1 Seri No.lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği”.
2023-66 Sayılı Sirkülerimiz, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanuna Dair 1 Seri No.lu Tebliğ Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır.
2023-65 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır.
2023-64 EK- 2023 14 Sayılı SGK Genelgesi ve Ekleri.
2023-64 7440 Kanun İle Yapılandırılan SGK Alacaklarına İlişkin 2023-14 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.
2023-63 7441 Sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanunda Yer Alan Muafiyet ve İstisnalar.
2023-62 İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Tebliği Yayımlanmıştır.
2023-61 EK-3 136 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.pdf
2023-61 EK-2 135 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
2023-61 EK-1 134 Numaralı Cumhurbaşkanlığıı Kararnamesi.
2023-61 Olağan üstü Hal Kapsamındaki Tarımsal Tedbirler, Yatırım Teşvikleri ve Sanayi İşyerlerine İlişkin Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Yayımlanmıştır.
2023-60 7440 “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”.
2023-59 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 6923 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yapılan Değişiklikler.
2023-58 7439 Sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanununda Yer Alan Muafiyet, İstisna, İndirim ve Diğer Teşvikler.
2023-57 Gelir Vergisi Mükelleflerince 2022 Yılı Gelirlerinin Beyanı ve Beyan Edilmeyecek Gelirler Hk.
2023-56 EK- OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU ALIMLARI, ALACAKLARI VE SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI.
2023-56 127 Numaralı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, Deprem Nedeniyle, Vergi Dairesi Hacizlerinin Kaldırılması ve Bazı Alacakların Ertelenmesine Yönelik Düzenlemeler Y
2023-55 Sayılı Sirkülerimiz, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Kapsamındaki Varlık Yönetim Şirketlerince Bankalardan Devralınan ve 2.500.- TL ‘nı Aşmayan Alacakların Tasfiyesine Yönelik Düzenlemeye İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir.
2023-54 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Motorlu Taşıtlarda ÖTV Matrah Dilimleri Değiştirilmiştir.
2023-53 EYT Düzenlemesine İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
2023-52 Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri Uzatılmıştır.
2023-51 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde 21 Seri Nolu Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler.
2023-50 Sayılı Sirkülerimiz, 31.7.2023 Tarihine Kadar Yapılacak Borcun Bulunmadığını Gösterir Belge Talepleri İçin Tecil Edilen Borcun %10’u Ödenemedikçe İlgili Tahsil Dairesine Borcu Bulunmadığını Gösteren Yazının Verilememesi Şartı Aranılmayacaktır.
2023-49 Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen İller İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması Hk.
2023-48 Prefabrik Yapı İle Konteynerlerin 31122023 Tarihine Kadar Tesliminde (kurulum ve montaj ileri dâhil) Uygulanacak KDV Oranı %1’e İndirilmiştir.
2023-47 Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Sivas İli Gürün İlçesi İçin de Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.
2023-46 Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayınlanmıştır.
2023-45 Deprem Bölgelerinde Akaryakıt ve LPG Piyasasında Faaliyette Bulunan Mükelleflerin 531 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine Göre Teminat Verme Süreleri Uzatılmıştır.
2023-44 Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Elazığ İli İçin de Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir
2023-43 Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 31.7.2023 Tarihine Kadar Deprem Kapsamında Yapılacak Ödemeler Sırasında Vergi Dairesine Borcu Yoktur Yazısı Aranmayacaktır.
2023-42 Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse SenetleriOrtaklık Paylarına İlişkin Olarak Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar İçin Tevkifat Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir.
2023-41 Prefabrik Yapı İle Konteynerlerin Olağanüstü Hal Bölgesinde Kullanılmak Üzere 31.12.2023 Tarihine Kadar Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı %1’e İndirilmiştir.
2023-40 Depremden Etkilenen İllerde SGK ‘ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelenmiştir..
2023-39 Değerli Konut Vergisi Beyanı ve Ödemesi Hk.
2023-38 Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumuna İlişkin GİB Açıklaması.
2023-37 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları Hk.
2023-36 Deprem Bölgesinde Olağanüstü Hal ve Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.
2023-35 6775 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle KDV Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler..
2023-34 7434 Sayılı Kanunla Düzenlenen Yeni Konut Finansman Programı.
2023-33 Yurt Dışından Döviz Getirerek Bozduranlara %2 Dönüşüm Desteği Uygulaması Getirilmiştir.
2023-32 Sayılı Sirkülerimiz, TL Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası 31.12.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralar İtibariyle de Uygulanabilecektir.
2023-31 Sayılı Sirkülerimiz, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İle 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacaklarının Takibine İlişkin Kanun Uyarınca Takibe Konu 2.000 TL ’nı Aşmayan Alacakların Tasfiyesine Yönelik Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-2 DÜZELTME
DS 2023-1 ve DS 2023-2 Sayılı Sirkülerimizde Düzeltme Yapılmıştır.
2023-30 Sayılı Sirkülerimiz, Mükelleflerin Vergi Dairesine Bildirmeye Mecbur Oldukları Bilgilerden Ticaret Bakanlığı Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilenlerin Mükellefler Tarafından Bildirilmiş Sayılacağına Dair VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2023-29 Sayılı Sirkülerimiz, 2023 Yılında Uygulanacak Yurt Dışı Gündelik Tutarları İle (1.1.2023-30.6.2023 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk.
2023-28 2023 Yılında Uygulanacak Yurt İçi Gündelik Tutarları İle (112023-3062023 Dönemi İçin) Bunlara Tekabül Eden Brüt Aylık Seviyeleri Hk. Seviyeleri Hk.
2023-27 Sayılı Sirkülerimiz, Faaliyet Konuları İtibariyle Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Banka, Finans ve Sigorta Şirketlerinin Yeniden Değerleme İşlemlerinin Muhasebe Kayıtlarına İlişkin VUK genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2023-26 Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat İstenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2023-25 2023 Ocak - Haziran Dönemi İçin Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları Yeniden Belirlenmiştir.
2023-24 7431 Sayılı Kanunla Vergi, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Mevzuatında Yapılan Değişiklikler.
2023-23 Sayılı Sirkülerimiz, TL Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.
2023-22 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Muafiyetinden Yararlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmayacaktır.
2023-21 Finansal Kiralama Şirketlerinin Yurt Dışından Sağladıkları Kredilerde KKDF Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir.
2023-20 Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Önceki Yıla Göre Gerçekleşen Artış Tutarının Hangi Göstergelerin Sağlanması Halinde Ve Hangi Oranda Ayrıca İndirim Konusu Yapılabileceğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.
2023-19 2023 Ocak - Haziran Dönemi İçin Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları.
2023-18 YMM Tasdik Raporu Düzenlenecek Konulara İlişkin SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.
2023-17 KDV Genel Uygulama Tebliğinde 44 Seri Nolu Tebliğ İle Yapılan Değişiklikler.
2023-16 EK 6615 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Eki.
2023-16 2023 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.
2023-15 Sayılı Sirkülerimiz, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde (Sözleşmede Faiz Oranı Öngörülmeyen Hallerde) Uygulanacak Faiz Oranı ve Asgari Giderim Tutarı Hk.
2023-14 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Değişmiştir.
2023-13 Engellilerin Araç Alımında -İthalatında ÖTV İstisnası Uygulamasına Baz Tutar Artırılmıştır.
2023-12 7420 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Ücret İstisnalarında Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2023-11 2023 Yılında Uygulanacak Değerli Kâğıt Bedellerine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-10 2023 Yılı Emlak Vergisine Esas Vergi Değerleri İle Değerli Konut Vergisine Esas Sınır ve Tarife Yeniden Belirlenmiştir.
2023-9 2023 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Uygulanacak Özel İletişim Vergisi Tutarı Hk.
2023-8 2023 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-7 2023 Yılında Uygulanacak Harç Miktarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-6 2023 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-5 2023 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-4 2023 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-3 Veraset ve İntikal Vergisi’nde 2023 Yılında Uygulanacak İstisna Tutarları ve Vergi Tarifesi İle İlgili Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.
2023-2 Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan ve 2023 Yılında Geçerli Olacak Bazı Maktu Had ve Tutarlar Hk.
2023-1 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan ve 2023 Yılında Geçerli Olacak Bazı Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2022 YILLIK MALİ MEVZUAT SİRKÜLER LİSTESİ.pdf
2022-148 7103 Sayılı Kanunla Düzenlenen “İlave İstihdam Teşvikinden” Yararlanma Süresi 31.12.2023 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
2022-147 İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Bazı Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelirler İçin İndirimli Stopaj Oranı Uygulamasının Süresi Uzatılmıştır..pdf
2022-146 Sayılı Sirkülerimiz, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesi Kapsamı (Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlere İlişkin) İndirimli Stopaj Uygulamasında Süre Uzatılmıştır.
2022-145 Sayılı Sirkülerimiz, Mevduat Faizleri ve Katılım Bankaları Kâr Paylarına Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılmıştır.
2022-144 Sayılı Sirkülerimiz, 2023 Yılında Uygulanacak SSK Prim Kesintisine Esas Alt ve Üst Sınırlar Hk.
2022-143 Sayılı Sirkülerimiz, 01.01.2023 - 31.12.2023 Döneminde Uygulanacak Brüt Asgari Ücretler Hk.
2022-142 K.D.V Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Kalıcı Olarak Uzatılması Hk.
2022-141 Sayılı Sirkülerimiz, Film Gösterimleri İçin Eğlence Vergisi Oranlarının %0 Olarak Uygulanması Sürekli Hale Getirilmiştir.
2022-140 Sayılı Sirkülerimiz, Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine İmalat Sanayinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi Uzatılmıştır.
2022-139 2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %61,5 Olarak Belirlenmiştir.
2022-138 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yapılacak Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Başvuru Sürelerine İlişkin Değişiklik Yapılmıştır.
2022-137 EK- 6563 Sayılı Kararla Değişen 5206 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.
2022-137 TL Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine İlişkin Uygulamanın Süresi 2023 Yılı Sonuna Kadar Uzatılmıştır..
2022-136 Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2022-135 Sayılı Sirkülerimiz, Defter Tasdikleri (Açılış ve Kapanış Onayları) Hk.
2022-134 7423 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler.
2022-133 E-Beyanname Sistemi Üzerinden Bir Pakette Gönderilebilecek Beyanname-Bildirim Sayısı Farklılaştırılmıştır.
2022-132 Sayılı Sirkülerimiz, Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alım-Satımlarına İlişkin Formların (Form BA ve Form BS ’nin) Doldurulması ve Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır.
2022-131 Sayılı Sirkülerimiz, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 6435 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yapılan Değişiklikler.
2022-130 Sayılı Sirkülerimiz, Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair 6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hk.
2022-129 7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler.
2022-128 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Motorlu Taşıtlarda ÖTV Matrah Dilimleri Değiştirilmiştir
2022-127 Sayılı Sirkülerimiz, 2022 Yılı İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Hk.
2022-126 E Beyanname Sistemi Üzerinden Bir Pakette Gönderilebilecek BeyannameBildirim Sayısı 5 Adet İle Sınırlandırılmıştır.
2022-125 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler.
2022 -124 Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.
2022-123 Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamalar İçeren 321 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2022-122 Sayılı Sirkülerimiz, TL Mevduat ve Katılım Hesaplarının Desteklenmesine İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası 30/9/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralar İtibariyle de Uygulanabilecektir.
bottom of page